Digital transformation

För oss på Evado består digitalisering av två parametrar – att skapa högre kundvärde samt en effektivare verksamhet – då blir tekniken bara en möjliggörare. Tyvärr har många missförstått hela poängen med digitalisering. Ofta förväxlas digitalisering med digitisering – att ta en analog process och förvandla den till digital form. Det många förbiser är att för att skapa högre kundvärde och en effektivare verksamhet krävs inte bara implementering av ny teknik utan också förändring av befintligt arbetssätt.

På Evado använder vi hellre uttrycket digital transformation. Digital transformation innebär att ”vända på alla stenar” inom en organisation för att se vad som kan göras bättre genom att föra in digitala dimensioner och automation. Ett ökat användande av digital teknologi leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga då digital transformation innebär initiativ till verksamhetsutveckling baserad på digital teknik.

Kundvärde: Vad är kundens eller slutanvändarens behov? Vad skapar ett mervärde?

En effektiv verksamhet bygger på effektiva affärs-/verksamhetsprocesser. Effektivitet är för oss att frigöra resurser för att skapa mer kundvärde.

För att åstadkomma det bör man se på sin verksamhet enligt följande parametrar:

Kundupplevelse:

  • Vilka förväntningar har kunderna i dag på tjänsteleveransen och hur tror vi att förväntningarna utvecklas?
  • Vad är lämpligt att digitalisera och när är det personliga mötet viktigast?

Kulturellt:

  • Vilken företags/verksamhetskultur råder i dag, och vilka förutsättningar krävs för att skapa den kultur som är önskvärd för att uppnå förväntat resultat?

Affärs-/verksamhetsmodeller:

  • Hur ser dagens Affärs-/verksamhetsmodeller ut och hur kommer de/måste de förändras för att uppnå förväntat resultat.
  • Hur ska tjänsteleveranserna se ut för att både skapa kundvärde och effektivitet?

Organisation:

  • Hur ser organisationen ut, stödjer organisationen det önskvärda arbetssättet, har organisationen rätt kompetens för att verksamheten ska uppnå förväntat resultat?

Affärs/verksamhetsprocesser:

  • Har organisationen ändamålsenliga, effektiva processer? Vilka delar kan automatiseras med hjälp av teknik för att frigöra resurser/kompetens?

Ledarskap och kapacitet:

  • Hur skapar ledarskapet förutsättningar för organisationen att skapa förväntat resultat? Hur ser det strategiska arbetet ut, leder det till målet?

Infrastruktur och teknik:

  • Vilka tekniska förutsättningar finns? Vilken teknik måste tillföras för att uppnå önskvärt resultat?

Kontakta oss så berättar vi mer!