Affärs-/verksamhetsutveckling

Kundhantering och kundprocesser

Vi hjälper dig med vision, mål och kanalstrategi samt implementerar nya effektiva och relevanta kommunikationssätt som möter användarnas behov.

Behöver din organisation stöd i försäljning, produkt och tjänstepaketering mot marknaden, finns det ett behov av prisstrategier? Vilken målgrupp och vilka marknader ska ni vända er mot? Hur ska ni nå ut till dessa? Vi erbjuder utbildning, workshop, projektledning och beslutsunderlag inom detta område.

Projektledning, organisation och verksamhetsförändring

Behöver ni hjälp att driva frågor som organisationen själv inte hinner med?
Vi hjälper er att driva projekt mot uppsatta mål. I rollen som projektledare tar vi ett helhetsansvar för kunders projekt, små som stora, antingen för helheten eller för väl avgränsade delar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens i teknik, organisation och ledarskap.

Processkartläggning och LEAN

Vi har under många år hjälpt våra kunder med att göra processöversyn och processkartläggning. Alla våra konsulter är utbildade LEAN konsulter via organisationen PLAN.

Grupp och individ

Ledarcoach utvecklingsprogram för medarbetare handlar till stor del om att ur ett helhetsperspektiv utveckla sitt personliga ledarskap (att leda sig själv) och sin personliga effektivitet, för att både bidra ännu mera till organisationen och öka sitt välbefinnande i stort. Programmet är uppdelat i en grund och en påbyggnad, Steg 1 och Steg 2, och löper över ca 6-12 månader.

Ledarcoach teamutvecklingsprogram utvecklar teamens förmåga att genom ett gemensamt ställningstagande koncentrera sitt arbete till aktuell uppgift och situation. Programmen får också teamen att dra åt samma håll och att lära av varandra.

Vi är certifierade för att använda Master Personanalys (MPA). Master är ledande inom högkvalitativa psykometriska test-och utvärderingsverktyg som används för analys av affärsdriven HR-Information. Vi hjälper även företag och organisationer med Personlig effektivitet.

Ledarskap

I vårt individuella program för chefer ligger fokus på att utveckla förmågan att leda sig själv, att leda andra och att driva verksamhet på både kort och lång sikt. Som deltagare får du starkare målinriktning, mer handlingskraft, ökad motivation, varaktiga resultatförbättringar och på köpet en ökad livskvalitet.

Programmen löper över ca 1 år, och utgår från din verklighet och dina frågor. Samtidigt får du ta del av mer är 15 års erfarenheter från möten och coaching med ledare i olika svenska organisationer och branscher. Vi använder beprövade, tillämpbara verktyg och processer som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående resultat. Även om strukturen följer en naturlig utvecklingsprocess så kan vi anpassa programmen fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är viktiga för dig.

Styrelsecoaching/ägardirektiv

Hur konstigt det än kan låta så ligger den allvarligaste bristen i ett dåligt styrelsearbete ofta utanför styrelserummet, nämligen hos ägarna. Finns det till exempel ett bra ägardirektiv? Om styrelsen har ett bra underlag att utgå ifrån kan de ge VD relevanta instruktioner, och VD kan i sin tur kanalisera detta genom sin ledningsgrupp. Alla roller kan behöva coaching för att bidra till en effektivare styrning företaget.