Evado Affärstjänster

Hos Evado finns ett gäng jordnära konsulter och projektledare som trivs med att fylla dagen med att lyssna på behov, vända och vrida på idéer hitta lösningar och förbättringsområden. Vi älskar att hjälpa företag i förändring – företag som har öppna sinnen och en kompetent organisation som kan bidra i projektet. Affärsutveckling genom digital transformation (digitalisering) är vi experter på. Nedan är några av de områden vi erbjuder konsulttjänster inom.

 

Digital transformation

För oss på Evado består digitalisering av två parametrar – att skapa högre kundvärde samt en effektivare verksamhet – då blir tekniken bara en möjliggörare. Tyvärr har många missförstått hela poängen med digitalisering. Ofta förväxlas digitalisering med digitisering – att ta en analog process och förvandla den till digital form. Det många förbiser är att för att skapa högre kundvärde och en effektivare verksamhet krävs inte bara implementering av ny teknik utan också förändring av befintligt arbetssätt.

På Evado använder vi hellre uttrycket digital transformation. Digital transformation innebär att ”vända på alla stenar” inom en organisation för att se vad som kan göras bättre genom att föra in digitala dimensioner och automation.

Ett ökat användande av digital teknologi leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga då digital transformation innebär initiativ till verksamhetsutveckling baserad på digital teknik.

Kundvärde: Vad är kundens eller slutanvändarens behov? Vad skapar ett mervärde?

En effektiv verksamhet bygger på effektiva affärs-/verksamhetsprocesser. Effektivitet är för oss att frigöra resurser för att skapa mer kundvärde.

För att åstadkomma det bör man se på sin verksamhet enligt följande parametrar:

Kundupplevelse:

  • Vilka förväntningar har kunderna i dag på tjänsteleveransen och hur tror vi att förväntningarna utvecklas?
  • Vad är lämpligt att digitalisera och när är det personliga mötet viktigast?

Kulturellt:

  • Vilken företags/verksamhetskultur råder i dag, och vilka förutsättningar krävs för att skapa den kultur som är önskvärd för att uppnå förväntat resultat?

Affärs-/verksamhetsmodeller:

  • Hur ser dagens Affärs-/verksamhetsmodeller ut och hur kommer de/måste de förändras för att uppnå förväntat resultat.
  • Hur ska tjänsteleveranserna se ut för att både skapa kundvärde och effektivitet?

Organisation:

  • Hur ser organisationen ut, stödjer organisationen det önskvärda arbetssättet, har organisationen rätt kompetens för att verksamheten ska uppnå förväntat resultat?

Affärs/verksamhetsprocesser:

  • Har organisationen ändamålsenliga, effektiva processer? Vilka delar kan automatiseras med hjälp av teknik för att frigöra resurser/kompetens?

Ledarskap och kapacitet:

  • Hur skapar ledarskapet förutsättningar för organisationen att skapa förväntat resultat? Hur ser det strategiska arbetet ut, leder det till målet?

Infrastruktur och teknik:

  • Vilka tekniska förutsättningar finns? Vilken teknik måste tillföras för att uppnå önskvärt resultat?
arborderaos_500

Affärs-/verksamhetsutveckling

Kundhantering och kundprocesser

Vi hjälper dig med vision, mål och kanalstrategi samt implementerar nya effektiva och relevanta kommunikationssätt som möter användarnas behov.

Behöver din organisation stöd i försäljning, produkt och tjänstepaketering mot marknaden, finns behov av prisstrategier? Vilken målgrupp och vilka marknader ska ni vända er mot? Hur ska ni nå ut till dessa? Vi erbjuder utbildning, workshop, projektledning och beslutsunderlag inom detta område.

Projektledning, organisation och verksamhetsförändring

Behöver ni hjälp att driva frågor som organisationen själv inte hinner med?
Vi hjälper er att driva projekt mot uppsatta mål. I rollen som projektledare tar vi ett helhetsansvar för kunders projekt, små som stora, antingen för helheten eller för väl avgränsade delar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens i teknik, organisation och ledarskap.

Processkartläggning och LEAN

Vi har under många år hjälpt våra kunder med att göra processöversyn och processkartläggning. Alla våra konsulter är utbildade LEAN konsulter via organisationen PLAN.

Grupp och individ

Vi är certifierade för att använda Master Personanalys (MPA). Master är ledande inom högkvalitativa psykometriska test-och utvärderingsverktyg som används för analys av affärsdriven HR-Information. Vi hjälper även företag och organisationer med Personlig effektivitet.

Ledarskap

I vårt individuella program för chefer ligger fokus på att utveckla förmågan att leda sig själv, att leda andra och att driva verksamhet på både kort och lång sikt. Som deltagare får du starkare målinriktning, mer handlingskraft, ökad motivation, varaktiga resultatförbättringar och på köpet en ökad livskvalitet.

Programmen löper över ca 1 år, och utgår från din verklighet och dina frågor. Samtidigt får du ta del av mer är 15 års erfarenheter från möten och coaching med ledare i olika svenska organisationer och branscher. Vi använder beprövade, tillämpbara verktyg och processer som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående resultat. Även om strukturen följer en naturlig utvecklingsprocess så kan vi anpassa programmen fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är viktiga för dig.

Styrelsecoaching/ägardirektiv

Hur konstigt det än kan låta så ligger den allvarligaste bristen i ett dåligt styrelsearbete ofta utanför styrelserummet, nämligen hos ägarna. Finns det till exempel ett bra ägardirektiv? Om styrelsen har ett bra underlag att utgå ifrån kan de ge VD relevanta instruktioner, och VD kan i sin tur kanalisera detta genom sin ledningsgrupp. Alla roller kan behöva coaching för att bidra till en effektivare styrning företaget.

 

arborderhur_500

It-Management

Många av våra uppdragsgivare inom IT-management önskar en omvärldsanalys, stöd med strategiarbete, upphandlingsstöd eller projektledare för införande. Vi har mångårig erfarenhet inom IT-området. Som konsulter vi har både bredd och djup med god balans mellan verksamhet, marknad och IT-kunskap.

Strategier

IT-området utvecklas i så hög takt att strategin ibland tappar verkningsgrad. Då måste taktik, metoder och arbetssätt leda till kortare och snabbare förändringsprocesser som kan nyttjas för verksamheten.

Omvärldsanalys

Att följa trender och utveckling i kombination med verksamhetens behov ger möjlighet att effektivisera. Och siktet ska vara inställt på att skaffa försprång gentemot konkurrenter.

 

arborderaos_500

Mobila lösningar

Evado erbjuder ett helhetsåtagande inom mobila lösningar. Med expertkunskap inom telecom och unified communication, kan vi stötta dig att integrera mobila enheter i plattformsmiljöer för hela företagssegmentet.

Mobiltelefoner, smartphones och andra mobila enheter spelar en allt viktigare roll i vår vardag. Appar (applikationer) förenklar användningen och tar bort krångliga menyer och webbläsare. Antalet enheter som hanterar appar ökar och appar som företeelse är här för att stanna. Trenden i vårt användande är att vår yrkesroll och privata sfär smälter samman.

Användarna ställer ökade krav på tillgänglighet och information såsom access till e-post, kalender, filer, intranät och verksamhetssystem. Ledningen ställer samtidigt ökade krav på kostnadskontroll och snabbare ledtider. Mobila områdets snabba utveckling ställer därför IT-avdelningarna inför nya frågeställningar, eftersom strategier och system för säkerhet, ekonomi, logistik och hantering ofta saknas.

 

arborderhur_500

Telecom

Morgondagens plattform klarar att kommunicera med e-post, chat, telefoni, konferens med dokumentdelning, video och sociala media. Vi har en bred och djup kompetens att leda projekt och agera konsultstöd i telefonisystem, hänvisningssystem, röstsystem, IP telefoni, LAN och WAN.

Unified Communication

UC är framtidens kommunikationsverktyg för att kommunicera med flera mediakanaler som telefoni, chat, e-post, video, webbmöten. Vi kan hjälpa er att kommunicera med alla kanaler i en företagsmiljö – vi kan navigera i ”djungeln” oavsett om det gäller IBM Lotus Sametime, Microsoft LYNC eller proprietära UC lösningar.

Contact Center

De senaste 10-15 åren har norden som marknad mognat i frågan kring en effektiv organisation för hantering av ärenden och försäljning via en kundtjänstfunktion (Contact Center). Företagen har senaste åren sett fördelarna med att traditionella telefonisten blir en del av en större kundtjänst. På detta vis får ledningen en effektivare organisation, bättre mätning och uppföljning av försäljning, ärendehanteringen och kundernas synpunkter som är viktiga frågor för ledningen. Evado har en gedigen erfarenhet i branschen och de IT-stöd som finns på marknaden för Contact Center.

Bredband och Provisioneringssystem

Hur ska man få lönsamhet i ett stadsnät eller hur ska man få en kostnadseffektiv kommunikation i företaget? Med många olika fysiska bärare behöver man bena ut hur nätet ska byggas. I stadsnätet är tjänster möjlighet till intäkter: man behöver identifiera hur de ska prissättas och paketeras. Provisioneringssystem som kan automatisera tjänsteprocessen är kostnadseffektiva lösningar på kundadministrationen. Vi hjälper er med upphandlingsprocessen och projektleder dina förändringsprojekt.

 

arborderaos_500

Upphandlingsstöd

Vi har en god omvärldsbevakning på IT-området. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att vaska fram behoven ur verksamheten och vet hur en kravspecifikation ska upprättas, oberoende av plattform. I samverkan med organisationen genomför Evado projekten efter vår beprövade arbetsmetod.

Vår metod bygger på att vi inleder med att fånga behoven från verksamheten och därefter genomför vi en marknadsgata med leverantörerna före upphandlingsdokumentationen påbörjas. Kontakta oss gärna för en dialog kring upphandlingsprocessen, budget och tidsplan.